تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1380 
فرهنگ و معارف قران 
مدرسه مومنین (مرکز جهانی) 
 
فوق لیسانس 
1385 
علوم قران و حدیث 
مرکز جهانی 
 
سطح 3